Договір про надання послуг

м. Київ

Відповідно до умов цього договору надалі за текстом «Виконавець», з однієї сторони та фізична особа-користувач сайту advise-me.com.ua, надалі за текстом «Замовник», з іншої сторони, що надалі разом за текстом - договір в електронній формі про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Виконавець надасть Замовнику за плату та на умовах, визначених цим договором, одну з наступних послуг:

 • замовлення та одержання податкового номера;
 • заповнення та подання податкової декларації;
 • переписка та взаємодія з податковими органами з питань оподаткування;
 • супровід процедури спрощеної (проставлення апостиля) та консульської легалізації офіційних документів;
 • супровід процедури визнання рішень іноземних судів на Україні;
 • проведення переговорів з контрагентами та партнерами;
 • переписка та взаємодія з виконавчими та іншими органами та організаціями;
 • підготовка та погодження проектів договорів, запитів та іншої ділової документації;
 • консультації фізичних осіб з інших питань, справ та сфер діяльності на території України.

1.2. Замовник обирає певний вид послуг із переліку, наведеного в п. 1.1. при заповненні запиту-заявки про надання послуг на сайті Виконавця.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Надати в повному об'ємі юридичні консультації та правову підтримку на території України.

2.1.2. Подавати (одержувати) від імені Замовника необхідні для надання послуги документи в органах державної влади та місцевого самоврядування, у контрагентів та партнерів Замовника.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Оформити запит - заявку на сайті advise-me.com.ua, зазначати необхідні дані для здійснення переписки, надсилання кореспонденції.

2.2.2.Своєчасно здійснювати оплату відповідно до умов цього Договору.

2.2.3. Надіслати, за необхідності, на електронну адресу Виконавця advise.me.ua@gmail.com скановані копії документів для надання послуги. Якщо для надання послуги необхідні оригінали документів, Сторони погоджують додатково порядок їх надіслання.

2.2.4. За необхідності, оформити довіреність на ім'я Виконавця для представництва інтересів Замовника в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем визначаються сторонами додатково - після одержання запиту-заявки Замовника. Виконавець надсилає відповідь із зазначенням вартості послуги, валюти договору та платежу, виходячи із конкретних обставин справи та особливостей надання послуги, необхідності обміну інформацією та документами.

3.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється у валюті виставлення рахунку.

3.3. Замовник здійснює попередню оплату послуг за цим договором на підставі виставленого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

3.4. Замовник відшкодовує Виконавцеві документально підтверджені витрати, пов'язані із наданням послуг за цим Договором (наприклад, мита, збори, податки і т.п., здійснені Виконавцем від імені Замовника).

3.5. За фактом надання послуги, Замовник та Виконавець підписують акт про надані послуги.

 

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗАМОВНИКА.

4.1. Відповідно до законодавства України та Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних Виконавець підписанням (акцептом) цього Договору в електронному вигляді надає згоду Замовнику на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, знищення в картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем баз персональних даних Виконавця) і доручає Виконавцеві, за необхідності, використовувати надані персональні дані Замовника з метою надання відповідних послуг згідно умови цього Договору Виконавцем та/або його партнерами.

4.2. Підписанням (акцептом) цього Договору в електронному вигляді Замовних підтверджує одержання повідомлення про включення інформації про Замовника в базу персональних даних Виконавця з метою, зазначеною в п. 4.1. цього Договору.

4.3. Замовник підписанням цього договору підтверджує ознайомлення та прийняття умов Угоди про конфіденційність (політикою конфіденційності), розміщеною на сайті Виконавця (посилання -  /uk/privacy)

.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Будь-які спори, пов'язані з укладанням, зміною, виконанням та припиненням цього Договору , у випадку, якщо Сторони не домовляться про їх вирішення, можуть бути передані на розгляд до відповідного суду за місцезнаходженням відповідача відповідно до законодавства України.

5.3. Переуступка прав і обов'язків за цим Договором допускається за взаємною згодою сторін.

 

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форм-мажор), до яких відносяться стихійні лиха, аварії, пожежі, масові заворушення, воєнні дії, вступ в силу законодавчих актів, які прямо або опосередковано забороняють зазначені в договорі види діяльності або перешкоджають виконанню сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

6.2. Настання форс-мажорних обставин для кожної сторони повинно бути підтверджене відповідним компетентним органом відповідно до законодавства. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення обставин непереборної сили позбавляє сторону права посилатися на них.

6.3. У випадку неможливості виконання зобов'язань протягом 3 місяців кожна сторона має право розірвати договір. У випадку розірвання договору сторони проводять повний розрахунок протягом 10 банківських днів.

 

7. СТРОК ДІІ ДОГОВОРУ.

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту розміщення запиту-заявки на сайті Виконавця та діє до повного виконання прийнятих Сторонами зобов'язань.

 

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

8.1. Послуги за цим Договором повинні надаватися відповідно до законодавства України.

8.2. У випадку зміни строків надання послуг, визначених в Договорі, Сторони негайно інформують про такі зміни одне одного.

8.3. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору є невід'ємними частинами цього Договору.

8.4. ПІБ та засоби комунікації Замовника зазначаються у відповідних розділах електронної заявки, що заповнюється Замовником на сайті Виконавця.

8.5. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують свою згоду на укладання Договору в електронній формі відповідно до ст. 639 ЦК України.

8.6. Замовник приймає умови Договору при заповненні електронного запиту-заявки шляхом натискання вспливаючого ярлика "Приймаю". Якщо Замовник не згодний з умовами Договору або йому потрібний договір, оформлений в письмовому вигляді з оригінальними підписами, він повідомляє про це Виконавця електронною поштою.

 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

 

Політика конфіденційності

Чинна станом на 01.01.2019

Advise me (ми, нас або наш) здійснює діяльність через сайт за адресою: https://advise-me.com.ua website ("Сервіс" або "Послуга" в залежності від змісту).

Ця сторінка надає вам інформацію стосовно збору, використання та розкриття персональних даних підчас використання нашого Сервісу та можливостей, пов’язаних з цими даними.

Ми використовуємо ваші дані для надання та покращення Сервісу. Використовуючи Сервіс, ви надаєте згоду на збір та використання інформації відповідно до цієї Політики. Якщо інше не визначено в цій Політиці конфіденційності, визначення, що тут використовуються, мають таке саме значення як і в Умовах надання послуг, що наведені на сайті https://advise-me.com.ua

Збір та використання інформації

З метою надання та покращення якості послуг (Сервісу) ми збираємо декілька категорій інформації для різних цілей.

Категорії інформації.

Персональні дані.

Підчас надання Послуг, ми просимо надати нам певні персональні ідентифікуючі дані для вашої ідентифікації та здійснення зв’язку з вами («Персональні дані»). Вони включають, але не обмежуються

 • Адреса електронної пошти
 • Прізвище, ім’я та по-батькові
 • Номер телефону
 • Файли cookies та дані про використання.

Дані про використання.

Ми також можемо збирати інформацію як Послуги надаються та використовуються ("Дані про використання")

 • адреса вашого Інтернет протокола (IP адреса)
 • тип та версія браузера
 • сторінки нашого Сервіса, що ви відвідуєте, час та дата вашого відвідування, час, проведений на сторінках
 • унікальні ідентифікатори пристрою та інші діагностуючі дані.

Відслідковування та дані файлів cookies.

Ми використовуємо файли cookies та подібні технології відслідковування для відстежування активності на нашому Сервісі та отримання певної інформації.

Сookies це файли з малою кількістю даних, які можуть містити анонімні унікальні визнавачі. Ці файли надсилаються на ваш браузер з веб-сайту та зберігаються на вашому пристрої. Відслідковуючи технології також використовують маяки, теги та шрифти для збирання та відслідковування інформації, для покращення та аналізу роботи нашого Сервісу.

Ви можете налаштувати ваш браузер відмовлятися від усіх файлів cookies або визначати коли ці файли були надіслані. Однак, якщо ви не приймаєте ці файли ви ймовірно не зможете використовувати деяку частину Сервісів.

Приклади файлів cookies, які ми використовуємо:

 • Файли сесій. Ми використовуємо їх для підтримки роботи нашого Сервісу.
 • Файли вибору. Ми використовуємо файли вибору для запам’ятовування ваших уподобань та різних налаштувань.
 • Файли безпеки. Ми використовуємо ці файли для забезпечення безпеки.

Використання даних.

"Advise me" використовує зібрані дані для різних цілей:

 • Для надання та підтримки Сервісу
 • Для повідомлення вас про зміни в нашому Сервісі
 • Для забезпечення вашого доступу до інтерактивних заходів на нашому Сервісі коли ви це обираєте
 • Для клієнтської підтримки та допомоги
 • Для здійснення аналізу та одержання цінної інформації для покращення роботи Сервісу.
 • Для моніторингу використання Сервісу.
 • Для визначення, попередження та направлення технічних налаштувань.

Передання даних.

Інформація про вас, включаючи персональні дані можуть бути передані та оброблятися на комп’ютерах, що розташовані не у вашій країні, провінції, штаті та іншій одиниці. Якщо ви знаходитеся поза територією України та прийняли рішення надати нам інформацію, будь ласка майте на увазі, що ми передаємо інформацію, включаючи персональні дані до України та обробляємо їх там. Ваша згода до цієї Політики конфіденційності, що супроводжується наданням такої інформації є вашою згодою на таку передачу.

Advise me застосовуватиме всі заходи обґрунтовано необхідні для забезпечення безпечного використання даних відповідно до Політики конфіденційності та жодна передача ваших Персональних даних не буде здійснена до країни або організації, поки не буде встановлено існування адекватного контролю включаючи безпеку ваших даних та іншої інформації про особу.

Розкриття Даних.

Законодавчі вимоги

"Advise me " може розкривати ваші Персональні Дані в добрих намірах з метою:

 • Виконати зобов’язання відповідно до вимог законодавства
 • Захистити права або власність "Advise me"
 • Попередити або розслідувати можливі неправомірні дії (правопорушення) стосовно Сервісу
 • Захистити персональну безпеку користувачів Сервісу або громадськості
 • Захистити від правової відповідальності

Безпека Даних

Безпека ваших даних дуже важлива для нас, але пам’ятайте, що жоден спосіб передачі даних через мережу Інтернет або спосіб електронного зберігання даних не є на 100% захищеним. Поки ми намагаємося використовувати комерційно прийнятні способи захисту ваших Персональних Даних, ми не можемо гарантувати їх абсолютну безпеку.

Провайдери Послуг

Ми можемо найняти треті особи підприємства та фізичних осіб для роботи нашого Сервісу (Провайдери Послуг), для надання послуг для вас, для надання пов’язаних послуг або для допомоги у здійсненні нами аналізу того, як наш Сервіс використовується. Ці треті особи мають доступ до ваших Персональних Даних тільки для виконання зазначених завдань від вашого імені та мають зобов’язання не розголошувати та не використовувати їх для інших цілей.

Аналітика

Ми можемо використовувати послуги Провайдерів для моніторингу та аналізу використання нашого Сервісу.

Google Analytics

Google Analytics це система веб аналітики, запропонована Google, яка відслідковує та надає звіти про рух на веб сайті. Google використовує зібрані дані для відслідковування та моніторингу використання нашого Сервісу. Ці відомості доступні іншим сервісам Google. Google може використовувати зібрані дані для контекстуацізаціїї та персоналізації реклами в своїй власній рекламній мережі.

Ви можете відключити опцію можливості доступу до вашої активності на Сервісі, що надається Google Analytics шляхом відключення додатку для браузера. Відключення додатку попереджає можливість Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) розповсюдження інформації про відвідування.

Посилання на інші сайти

Наш сервіс може містити посилання на інші сайти, які нами не обслуговуються. Якщо ви натиснете кнопку зв’язку з третіми особами, ви будете переспрямовані на сайт третіх осіб. Ми наполегливо рекомендуємо переглядати Політику конфіденційності кожного сайту, який ви відвідуєте.

Ми не маємо контролю над та не несемо відповідальності за зміст, політику конфіденційності та практику будь-якого сайту третіх осіб.

Конфіденційність стосовно дітей

Наш сайт не адресований до відвідування особами, молодше 18 років (Діти).

Ми свідомо не збираємо інформацію, за якою можна ідентифікувати будь-кого молодше 18 років. Якщо ви батьки або опікуни дитини та ви остерігаєтеся того, що ваша дитина надала нам свої Персональні дані, будь ласка повідомте нас про це. Якщо ми остерігаємося того, що ми зібрали Персональні дані про дитину не одержавши згоди її батьків, ми робимо кроки для знищення інформації з сайту.

Зміни до Політики конфіденційності

Ми можемо оновлювати нашу Політику конфіденційності час від часу. Ми будемо повідомляти вас про таку зміну шляхом публікації нової Політики конфіденційності на цій сторінці

Ми будемо повідомляти електронною поштою та/або визначним повідомленням перед набранням чинності Політики та змінювати «дату вступу» на горі Політики конфіденційності.

Ми радимо переглядати час від часу цю Політику конфіденційності щодо будь яких змін. Зміни вступають в силу з моменту розміщення на цій сторінці.

Зверніться до нас

Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо цієї Політики конфіденційності, будь ласка звертайтеся до нас електронним листом на адресу advise.me.ua@gmail.com